Trajectbegeleiding Kentalis

Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiding (TB) van Kentalis komt in beeld als er vragen zijn over een leerling en er sprake is van duidelijke communicatieve problemen waarvoor ondersteuning gewenst is. Een trajectbegeleider helpt de leerling, ouders en onderwijzend personeel bij het aanvragen van een onderwijsarrangement.

Onderwijs van Kentalis

Kentalis biedt cluster-2-onderwijs voor dove -, slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).  Kinderen met doof(blind)heid, slechthorendheid of TOS hebben vaak recht op een onderwijsarrangement: licht, medium of intensief. Licht en medium betekent: naar een reguliere school met extra begeleiding voor de leerling en/of leerkracht. Intensief betekent: speciaal onderwijs, dus plaatsing op een cluster-2-school.

Een trajectbegeleider helpt de leerling, ouders en onderwijzend personeel bij het aanvragen van een onderwijsarrangement. Zowel ouders als scholen kunnen met de trajectbegeleiders van Kentalis bellen met vragen. Ook kan er telefonisch een aanmelding gedaan worden. Woon je in een van noordelijke provincies? Dan bel je daarvoor met nummer  050 533 19 31 en vraag dan naar een medewerker van de Trajectbegeleiding. We zijn bereikbaar tijdens schooldagen (en sommige vakantiedagen). Bel gerust.

Hoe ziet het aanmeldtraject er uit?

Hieronder staan de stappen in het kort beschreven:

Route kentalis trajectbegeleiding en onderwijsarrangement

Op het plaatje van Nederland (rechtsboven) staat in het groen het werkgebied van de trajectbegeleiders in Noord-Nederland; de rode stippen zijn de aanmeldpunten.

 

Extra toelichting onderwijsarrangementen

Als je kind in aanmerking komt voor een cluster-2-onderwijsarrangement, dan kan dat een licht, medium of intensief arrangement zijn.

Licht arrangement

Bij het lichte arrangement gaat de leerling naar een reguliere school met lichte ondersteuning van een medewerker van Kentalis op de school. De ondersteuning is kort en doelgericht. De leerling volgt het onderwijsprogramma van de reguliere school. Kentalis ondersteunt de reguliere school en de leerling daarbij. De kennis brengen we op een manier over zodat ook volgende leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking hier profijt van kunnen hebben.

Medium arrangement

Een leerling met een medium arrangement gaat ook naar een reguliere school, maar krijgt daar meer onder­steuning. De leerling krijgt die van een medewerker van Kentalis, meestal in de klas. En vaak samen met andere leerlingen met een medium arrangement. Voor het medium arrangement werken wij nauw samen met de reguliere school. Daarom is het belangrijk dat deze school dezelfde ideeën en wensen heeft voor leerlingen. Ook bij het medium arrangement zorgen we ervoor dat de kennis die we overbrengen behouden blijft voor de docenten van de reguliere school.

Intensief arrangement

Een intensief arrangement betekent dat een leerling onderwijs krijgt op een speciale school van Kentalis. Het kan zo zijn dat deze speciale school wel veel samenwerkt met een reguliere school of zelfs in hetzelfde gebouw zit. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen zoveel mogelijk meedoen en kansen krijgen in het regulier onderwijs. Als het passend is kan de leerling eventueel doorstromen naar het regulier onderwijs. Dit doen we altijd in goed overleg en samenwerking met ouders en de reguliere school.

Zie voor meer informatie ook: https://www.kentalis.nl/tos-school

En, meer informatie is te vinden in de folder van Kentalis passend onderwijs